National Standard Finance Türkiye’ye 2 trilyon dolarl?k finansman a??n? açt?

ABD’li yat?r?m ?irketi National Standard Finance’in Genel Müdürü Duke: Uluslararas? yat?r?mc?lar Türkiye’ye bizimle Türk-Körfez Fonu üzerinden yat?r?m yapacaklar. Türkiye, 2 trilyon dolar? a?an finansman a??ndan çok yarar sa?layabilir. Yapt?klar?m?z TL’nin de?er kazanmas?na yard?m edecek.

ABD’nin en büyük alternatif yat?r?m ?irketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararas? yat?r?mc?lar?n Türkiye’ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yat?r?m yapaca??n? belirterek, “Türkiye, 2 trilyon dolar? a?an finansman a??ndan çok yarar sa?layabilir. Yapt?klar?m?z Türk liras?n?n (TL) de?er kazanmas?na yard?m edecek.” dedi.

Russell Duke, Türkiye’ye 4 y?l içinde 20 milyar dolar yat?r?m yapmay? planlad?klar?n?, ilk a?amada elde edecekleri ba?ar?ya göre finansman miktar?n?n giderek artabilece?ini bildirdi.

Duke, AA muhabirinin National Standard Finance ve Polar Mü?avirlik aras?nda birkaç gün önce imzalanan çerçeve yat?r?m anla?mas?na ili?kin sorular?n? yan?tlad?.

?imdiye kadar 70’in üzerinde ülkenin hükümetlerine çe?itli seviyelerde dan??manl?k ve finansal arac?l?k yapt?klar?n? belirten Duke, Türk-Körfez Fonu giri?imi kapsam?nda Türkiye’ye sunulacak yat?r?m, ticaret ve finansman f?rsatlar?n?n cari aç?k ve döviz kuru sorunlar?n?n çözümüne katk? sa?layaca??n? vurgulad?.

Türkiye’ye yat?r?m karar?nda, özellikle Körfez ülkelerindeki operasyonlar?n?n son y?llarda h?zla artmas?n?n yan? s?ra ABD ile Türkiye aras?ndaki ili?kilerin düzelmesine yönelik beklentilerin önemli rol oynad???n? ifade eden Duke, “Trump yönetimiyle de?i?en politikalar?n, ABD-Türkiye aras?ndaki politik ili?kileri iyile?tirece?ini dü?ünüyoruz. Türkiye’nin istikrar kazanmas?na yard?mc? olmakta jeopolitik ve stratejik fayda görüyoruz.” dedi.