National Standard Finance, Türkiye için 20 milyar dolar ay?rd?


Uluslararas? yat?r?m ?irketi National Standard Finance, Türkiye’de finansal hizmetler, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere 4 y?lda 20 milyar dolar yat?r?m yapmaya haz?rlan?yor
Uluslararas? yat?r?m ?irketi National Standard Finance, Türkiye’de finansal hizmetler, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere 4 y?lda 20 milyar dolar yat?r?m yapmaya haz?rlan?yor

National Standard Finance Yönetim Kurulu Ba?kan? Russell Duke ayr?nt?lar? NTV televizyonuna ?öyle anlatt?:

“Bu yeni yat?r?m plan?n?n içinde hem kurumsal sermaye, hem de Suudi Arabistan ve Türkiye aras?nda ikili ekonomik anla?malar olacak. ?imdilik sadece Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kurumsal sermayesi var. Ancak yat?r?m planlar? netle?ip ba?ar?ya ula?t?kça di?er Körfez ??birli?i Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. ??in, Türkiye’nin d?? ticaret aç???na katk?da bulunacak mal ve hizmet al??veri?ini içeren ticari bir yan? da var ki, bunu da çok önemsiyoruz. Hâlâ üzerinde çal??malar devam etmekle birlikte 4 y?lda 20 milyar dolarl?k bir kaynaktan söz ediyoruz. Finansal hizmetler, altyap?, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere yat?r?mlar planlan?yor. Ne zaman ve ne kadar fon sa?lanaca?? projelerin haz?r olma durumuna göre de?i?ebilir”