National Standard Finance da Türkiye’yi Gördü

Türkiye’yi nihayet fark eden yabanc? yat?r?mc?lar?n hamleleri, yurtd???ndaki güven alg?s?n? güçlendiriyor. Brezilyal? BRF S.A.’n?n 915 milyon liraya Banvit’in yüzde 79.5’ini sat?n almas?ndan sonra, Birle?ik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Investment Group da önümüzdeki süreçte Türkiye’ye 100 milyar dolarl?k yat?r?m yapaca?? bilgisini dünya kamuoyuyla payla?t?.

Bu kervana son kat?lansa, çok uluslu yat?r?m ?irketi National Standard Finance oldu. 2 trilyon dolar fon büyüklü?üne sahip ?irket, gelecek dört y?lda Türkiye’ye 20 milyar dolar yat?r?m yapma haz?rl???nda oldu?unu aç?klad?. Yetmi?ten fazla ülkede faaliyet gösteren ?irketin, kurulacak yeni bir fon arac?l???yla yabanc? yat?r?mc? çekmeyi planlad???n? söyleyen Yönetim Kurulu Ba?kan? Russel Duke; “?lk etapta Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kaynakl? kurumsal sermayenin kaynak aktaraca?? Türk-Körfez Fonu, Türkiye’de çe?itli projelere finansman sa?layacak. Ancak yat?r?m planlar? netle?ip ba?ar?ya ula?t?kça di?er Körfez ??birli?i Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. Türkiye’ye 4 y?lda 20 milyar dolarl?k ciddi bir kaynak giri?i sa?layacak.” dedi. “Ne zaman ve ne kadar fon sa?lanaca??, projelerin haz?r olma durumuna göre de?i?ebilir” diyen Duke, finansal hizmetler, altyap?, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere yat?r?mlar planland?klar?n? ifade etti.

Neden Türkiye’ye bu dönemde yat?r?m yapmaya karar verdiklerine ili?kin de; ‘Türkiye’deki f?rsatlar?n fark?nday?z ve burada daha aktif olma karar? ald?k.’ Diyen Duke, Türk liras?n?n istikrara kavu?mas?n? ve de?erlenmesini beklediklerini, bunun Türkiye’deki yat?r?mlar?n? olumlu etkileyece?ini de sözlerine ekledi.

Bu geli?meden daha önce de; Suudi Arabistan, Birle?ik Arap Emirlikleri ve Katar’dan Türkiye’ye 100 milyar dolardan fazla yat?r?m yapacaklar?n? aç?klayan, Abu Dhabi Investment Grup Ba?kan? Zayed Bin Aweidha, önümüzdeki süreçte Türkiye’ye yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yat?r?m ak??? olaca??n? ifade ederek; ‘Yat?r?mlar ile kurdaki yükseli?in önüne geçilebilir. Buradan kaynakl? olumsuz etkiler de bu yat?r?mlarla tamir edilebilir.’ demi?ti.

Kaynak: Yeni Akit