Dünya devi National Standard Finance’dan Türkiye’ye yat?r?m

Türkiye 2 trilyon dolar fon büyüklü?üne sahip uluslararas? yat?r?m ?irketinin radar?nda. 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu yat?r?m ?irketi National Standard Finance, gelecek dört y?lda Türkiye’ye 20 milyar dolar yat?r?m yapmaya haz?rlan?yor.


Türkiye, kurulacak yeni bir fon arac?l???yla yabanc? yat?r?m çekmeye haz?rlan?yor. ?lk etapta Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kaynakl? kurumsal sermayenin kaynak aktaraca?? Türk-Körfez Fonu, Türkiye’de çe?itli projelere finansman sa?layacak.

?K?L? EKONOM?K ANLA?MALAR

Fon ayr?ca ikili ticari ili?kileri de destekleyecek. Fonun kurulmas?na ön ayak olan National Standard Finance Yönetim Kurulu Ba?kan? Russel Duke ayr?nt?lar? NTV’ye anlatt?:

“Bu yeni yat?r?m plan?n?n içinde hem kurumsal sermaye hem de Suudi Arabistan ve Türkiye aras?nda ikili ekonomik anla?malar olacak. ?imdilik sadece Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kurumsal sermayesi var. Ancak yat?r?m planlar? netle?ip ba?ar?ya ula?t?kça di?er Körfez ??birli?i Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. ??in, Türkiye’nin d?? ticaret aç???na katk?da bulunacak mal ve hizmet al??veri?ini içeren ticari bir yan? da var ki, bunu da çok önemsiyoruz.”

C?DD? KAYNAK G?R???

Türk-Körfez Fonu önümüzdeki birkaç y?lda Türkiye’ye ciddi bir kaynak giri?i sa?layacak.

4 YILDA 20 M?LYAR DOLARLIK KAYNAK

Duke “Hala üzerinde çal??malar devam etmekle birlikte 4 y?lda 20 milyar dolarl?k bir kaynaktan söz ediyoruz. Finansal hizmetler, altyap?, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere yat?r?mlar planlan?yor. Ne zaman ve ne kadar fon sa?lanaca?? projelerin haz?r olma durumuna göre de?i?ebilir” dedi.

“TÜRK?YE’N?N ?ST?KRARI DÜNYA EKONOM?S? ?Ç?N ÖNEML?”

Russel Duke, Türkiye’ye yat?r?m yapmaya neden ?imdi karar verdiklerine ili?kin ?öyle konu?tu: “Türkiye’deki f?rsatlar?n fark?nday?z ve burada daha aktif olma karar? ald?k. Türk Liras?’ndaki de?er kayb? k?sa vadede yabanc? yat?r?mc? için büyük f?rsat sunuyor, ancak uzun vadede TL’nin istikrara kavu?mas?n? ve de?erlenmesini bekliyoruz ki bu Türkiye’deki yat?r?mlar?m?z? da olumlu etkileyecek. Ayr?ca Trump yönetimi ve Erdo?an ba?kanl???nda ABD-Türkiye ili?kilerinin daha da geli?mesini bekliyoruz. Türkiye’nin uzun vadeli siyasi ve ekonomik istikrar? bölge için, bölgenin istikrar? da dünya ekonomisi için son derece önemli. Biz buna do?rudan yabanc? yat?r?m ve kurumsal fonlama ile katk?da bulunmak istiyoruz.”