Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolarla geliyor

Uluslararas? yat?r?m ?irketi National Standard Finance, Türkiye’de finansal hizmetler, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere 4 y?lda 20 milyar dolar yat?r?m yapmaya haz?rlan?yor
Türkiye 2 trilyon dolar fon büyüklü?ünde uluslararas? bir yat?r?m ?irketinin radar?nda. Dünyada 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren yat?r?m ?irketi National Standard Finance, gelecek dört y?l içinde Türkiye’ye 20 milyar dolar yat?r?m yapmaya haz?rlan?yor.

Türkiye, kurulacak yeni bir fon arac?l???yla yabanc? yat?r?m çekecek. ?lk etapta Suudi arabistan ve Kuzey Amerika kaynakl? kurumsal sermayenin kaynak aktaraca?? Türk – Körfez Fonu, Türkiye’de çe?itli projelere finansman sa?layacak.

Fon ayr?ca ikili ticari ili?kileri de destekleyecek. Fonun kurulmas?na ön ayak olan National Standard Finance Yönetim Kurulu Ba?kan? Russell Duke ayr?nt?lar? NTV televizyonuna ?öyle anlatt?:

“Bu yeni yat?r?m plan?n?n içinde hem kurumsal sermaye, hem de Suudi Arabistan ve Türkiye aras?nda ikili ekonomik anla?malar olacak. ?imdilik sadece Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kurumsal sermayesi var. Ancak yat?r?m planlar? netle?ip ba?ar?ya ula?t?kça di?er Körfez ??birli?i Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. ??in, Türkiye’nin d?? ticaret aç???na katk?da bulunacak mal ve hizmet al??veri?ini içeren ticari bir yan? da var ki, bunu da çok önemsiyoruz.”

FIRSATLAR ÇOK

Türk – Körfez Fonu’nun önümüzdeki birkaç y?lda Türkiye’ye ciddi bir kaynak giri?i sa?lamas? bekleniyor. Duke, “Hâlâ üzerinde çal??malar devam etmekle birlikte 4 y?lda 20 milyar dolarl?k bir kaynaktan söz ediyoruz. Finansal hizmetler, altyap?, enerji, emlak, tar?m gibi sektörlere yat?r?mlar planlan?yor. Ne zaman ve ne kadar fon sa?lanaca?? projelerin haz?r olma durumuna göre de?i?ebilir” aç?klamas?n? yapt?.

Russel Duke, Türkiye’ye yat?r?m yapmaya neden ?imdi karar verdiklerine ili?kin ise ?öyle konu?tu:

“Türkiye’deki f?rsatlar?n fark?nday?z ve burada daha aktif olma karar? ald?k. Türk Liras?’ndaki de?er kayb? k?sa vadede yabanc? yat?r?mc? için büyük f?rsat sunuyor, ancak uzun vadede TL’nin istikrara kavu?mas?n? ve de?erlenmesini bekliyoruz ki bu Türkiye’deki yat?r?mlar?m?z? da olumlu etkileyecek. Ayr?ca Trump yönetimi ve Erdo?an ba?kanl???nda ABD – Türkiye ili?kilerinin daha da geli?mesini bekliyoruz. Türkiye’nin uzun vadeli siyasi ve ekonomik istikrar? bölge için, bölgenin istikrar? da dünya ekonomisi için son derece önemli. Biz buna do?rudan yabanc? yat?r?m ve kurumsal fonlama ile katk?da bulunmak istiyoruz.”